Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MERRYCIRCLES.PL WAŻNY OD DNIA 02.11.2022 ROKU:

 

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.merrycircles.pl/regulamin.

1. Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.merrycircles.pl prowadzony jest przez Circle Investment Maciej Adamek  (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. H. Sienkiewicza 44; 62-600 Koło) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6662073403, REGON 387615316, adres poczty elektronicznej: biuro@merrycircles.pl.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Definicje:
  1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
   prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
   w ramach Sklepu;
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Towar / produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
   internetowego www.merrycircles.pl.
  7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.merrycircles.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  8. Sprzedawca / usługodwaca – Circle Investment Maciej Adamek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Circle Investment Maciej Adamek. (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. H. Sienkiewicza 44, 62-600 Koło) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6662073403, REGON 387615316, adres poczty elektronicznej: biuro@merrycircles.pl.
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
   pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy www.merrycircles.pl: Circle Investment, 62-600 Koło, ul. H. Sienkiewicza 44 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  11. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej
  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
   (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
   świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
   sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Odpłatność:
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (przez sklep internetowy), za pomocą poczty elektronicznej projekty@merrycircles.com.
  5. Klient nie ma obowiązku zakładania konta w celu złożenia zamówienia.

5. Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. ING Bank Śląski, NRB: 15 1050 1924 1000 0092 2762 5473
  4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu TPay – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.Tpay.pl/ oraz w trakcie składania Zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są, zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem serwisu TPay.pl.
 3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
 4. T-Pay System Płatności należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą 61-808 Poznań Św.Marcin 73/6. NIP 7773061579 REGON 300878437 KRS0000412357 .Kapitał zakładowy: 4.848.500 zł PLN.
 5. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6. Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. Paczka kurierska (koszt transportu 30 zł);
  2. Paczka kurierska pobraniowa (koszt transportu 50 zł).
 2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Możliwa jest opcja wysyłek zagranicznych. Prośba o kontakt – biuro@merrycircles.pl
 4. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

8. Prawo odstąpienia od umowy -zwrot towaru

 1. Wszystkie nasze produkty tworzone są na Twoje indywidualne zamówienie. 
 2. To Ty decydujesz jaki rozmiar, rodzaj elementów i inne możliwe opcje dodatkowe wybierasz. Niektóre (specjalnie oznaczone) produkty wykonywane są z żywych i świeżych kwiatów, roślin, drzew na specjalne zamówienie oraz tracą swoje właściwości do przetworzenia po wykonaniu personalizowanego zamówienia.
 3. Produkty wykonane są ręcznie, personalizowane na Twoje specjalne zamówienie
 4. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy ustawodawca zawarł w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Według przepisu prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów.
 5. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego  indywidualnych potrzeb – kontrakty, dotyczące towarów wykonanych na specjalne zamówienie konsumenta, stanowią spory procent umów zawieranych na odległość, dlatego ta część art. 38 jest  niezwykle ważna. W kontekście wyjątków od prawa odstąpienia od umowy szczególnie ważne jest, by sprzedana przez Internet rzecz nosiła cechy indywidualności, nie była wcześniej prefabrykowana, została wykonana według wskazówek konsumenta, zaś jej dalsza sprzedaż była niemożliwa lub w znacznym stopniu utrudniona – na przykład przedmioty oznaczone imieniem i nazwiskiem konsumenta. Więcej informacji zawarte są pod wskazanym linkiem tutaj
 6. Prosimy o przemyślane zakupy oraz odpowiednie mierzenie rozmiarów miejsc, w których wianki mają zawisnąć.
 7. W przypadku wadliwego produktu, produkt podlega wymianie, lub wysyłamy nowy pozbawiony jakichkolwiek wad.

      7. Reklamacje

Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji otrzymanego towaru w przypadku wady lub niekompletnej przesyłki.

 1. Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.  O jej wyniku sprzedawca powiadomi Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zostaną zwrócone środki za zakupiony towar oraz środki za poniesiony przez Klienta koszt wysyłki lub wysłany podobny towar do 14 dni roboczych.
 2. Zamieszczone zdjęcia mogą różnić się kolorystyką z powodu różnych ustawień komputera Klienta ( kolor, wielkość, proporcje) –nie stanowią podstawy reklamacji lub zwrotu towaru.

8. Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Klienta  podanych podczas realizacji zamówienia jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych niezbędne jest do sfinalizowania zamówienia. Dane kupującego są w staranny sposób przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
  4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.